16-07-2015
Update SML Account POS
เพิ่ม กำหนด ข้อความหัวในเสร็จ ใน กำหนดรหัสเครื่อง POS
เพิ่ม Opton เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
เพิ่ม Opton ตรวจสอบการรับเงินทอน ก่อนทำรายการ
เพิ่ม การลงบัญชีสินค้า แบบ Perpetual
เพิ่ม Option ตรวจสอบสินค้าค้างจอง
เพิ่ม โปรโมชั่น ของแถมสินค้าตามมูลค่า
เพิ่ม Function สินค้าหยุดขาย
15-07-2015
เพิ่ม กำหนด ข้อความหัวในเสร็จ ใน กำหนดรหัสเครื่อง POS
06-07-2015
เพิ่ม Opton เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
เพิ่ม Opton ตรวจสอบการรับเงินทอน ก่อนทำรายการ
25-06-2015
เพิ่ม การลงบัญชีสินค้า แบบ Perpetual
เพิ่ม Option ตรวจสอบสินค้าค้างจอง
30-01-2015
เพิ่ม อัตราภาษีแยกนอก (ร้านอาหาร)
เพิ่ม กำหนดอัตรา Service Charge
13-01-2015
เพิ่ม โปรโมชั่น ของแถมสินค้าตามมูลค่า
เพิ่ม Function สินค้าหยุดขาย
25-12-2014
เพิ่ม Optionตรวจสอบการแกไขเอกสารนอกงวดับัญชี หรืองวดที่ปิดไปแล้ว
21-12-2014
เพิ่ม Optionกำหนดขนาดตัวอักษรรายงาน
14-12-2014
Fixed Bug การคุณแต้ม ตามวันเกิด หรือตามช่วงเวลา
Fixed Bug การเช็คจำนวนคงเหลือหลังจากอ้างอิงเอกสาร
เพิ่ม Optionเงื่อนไขส่วนลดตามบาร์โค๊ด เฉพาะวัน
เพิ่ม Functionแสดงประวัติการขาย POS
2-12-2014
Fixed Bug ห้ามแก้ไขวันที่ และเลขที่เอกสาร กรณีแก้ไขเอกสาร
14-11-2014
เพิ่ม สถานะรายการใบสั่งซื้อ
31-10-2014
Fixed Bug ระบบโปรโมชั่น ของแถมสินค้าจัดชุด (รวมกลุ่ม)
27-10-2014
เพิ่ม Option ใช้ระบบรหัสผ่านแก้ไขส่วนลด (F9)
04-07-2014
Fixed Bug การแสดงภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Fixed Bug การเช็คปริมาณคงเหลือในการอ้างอิงเอกสาร
02-07-2014
เพิ่ม Option ตรวจสอบการป้อนรายละเอียดภาษี
เพิ่ม Option ไม่แสดงต้นทุน
เพิ่ม Option แสดงต้นทุนตามพนักงาน
28-06-2014
เพิ่ม การตรวจสอบการป้อนคลังและที่เก็บสินค้า
เพิ่ม การป้องกันการลบคลังและที่เก็บสินค้าที่ใช้ไปแล้ว
เพิ่ม การตรวจสอบการป้อนวันที่และเลขที่ใบกำกับภาษี
04-06-2014
เพิ่ม ส่วนลดชำระเงิน
เพิ่ม รายงานการบันทึก เช็ครับ/เช็คจ่าย
เพิ่ม การค้นหาสินค้าตามการจัดลำดับสามารถใส่จำนวนก่อนค้นหาได้
เพิ่ม Option แสดงหมายเหตุ ในใบสรุปโต๊ะ
เพิ่ม การกำหนด Fontในจอสรุปรายการ(ร้านอาหาร)
Fixed Bug การ Running เอกสารตามสาขา
Fixed Bug ประมวลผลข้อมูลรายวัน (ภาษีซ้อไม่ถึงกำหนดชำระ)
Fixed Bug การลบรูปภาพสินค้า
Fixed Bug การบันทึกสงเงิน (เอกสารยกเลิก)
Fixed เมนู รายงานเช็ครับ เช็คจ่าย
02-05-2014
Update SML POS
เพิ่ม ประเภทสินค้าไม่รวมรายการ POS
เพิ่ม Option ไม่แสดงเอกสารที่วางบิลไปแล้ว
เพิ่ม การค้นหาเลขที่ใบกำกับภาษีและวันที่ใบกำกับภาษี ในการวางบิล ชำระหนี้
เพิ่ม Option ห้ามแก้ไขวันที่และเลขที่เอกสาร
เพิ่ม การกำหนด Format รหัส Serial Number
Fixed Bug การอ้างอิงใบเสนอราคาไปที่หน้าจอขาย
Fixed Bug การลบรายการโปรโมชั่น
Fixed Bug การปัดเศษแบบกำหนดเอง
Fixed Bug การอ้างอิงใบเสนอราคาไปที่หน้าจอขาย
28-04-2014
เพิ่ม Option เปิดโตีะอัติโนมัติหลังคิดเงิน
เพิ่ม ประเภทสินค้าไม่รวมรายการ POS
01-04-2014
เพิ่ม Option ไม่แสดงเอกสารที่วางบิลไปแล้ว
เพิ่ม การค้นหาเลขที่ใบกำกับภาษีและวันที่ใบกำกับภาษี ในการวางบิล ชำระหนี้
18-04-2014
เพิ่ม Option พิมพ์ยอดในใบส่งเงิน โดยใบส่งเงินแสดงยอด ค้างปิดโตีะ ยอดยกเลิก ยอดส่วนลด
31-03-2014
เพิ่ม Option ห้ามแก้ไขวันที่และเลขที่เอกสาร
28-03-2014
เพิ่ม ระบบพิมพิ์ใบสั่งจัดรายการอาหาร (Tom Yum Goong)
06-02-2014
Fixed Bug GL Process เช็ครับคืน เช็ครับเปลียน เช็ครับขาดสิทธิ์ เช็คจ่ายขาดสิทธิ์ เช็คจ่ายเปลี่ยน
20-01-2014
เพิ่ม สินค้าไม่ลดราคา(อาหาร)
Fixed Bug ใบยกเลิกรายการอาหาร ไม่ปรับขนาดกระดาษตาที่กำหนดไว้
10-01-2014
เพิ่ม การแก้ไขรายละเอียดสินค้าแบบเร็ว
Fixed Bug แก้ไขการเปลี่ยนรหัสสินค้า ให้ทำการแก้ไขการกำหนดการค้นหา และกำหนดราคาตามสูตร
25-12-2013
Update SML POS
เพิ่มรายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ ให้มีการบันทึกประเภทสถานประกอบการ (สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา)
เพิ่มแสดงรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตามประกาศกรมสรรพกร ที่จะเริ่มใช้ ตั้งแต่ ม.ค. 2557
แก้ไข ยกเลิกถอนเงิน ยกเลิกเบิกเงินสดย่อย ครับ
เพิ่ม ประเภทรายการ ลดหนี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ , เพิ่มหนี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เพิ่ม รายงานสถานะเงินสดย่อย รายงานเคลื่อนไหวเงินสดย่อย
แก้ไข การยกเลิกเอกสาร เงินสด/ธนาคาร
Fixed Bug Save Price 1-9
18-11-2013
เพิ่ม รูปแบบใบเสร็จรับเงินแบบที่ 12
เพิ่ม รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
14-11-2013
Fixed BugSerial Number Generate Process.
28-10-2013
เพิ่ม Function ปิดโต๊ะ ในหน้าจอ POS (Tom Yum Goong)
19-10-2013
Fixed Bug การเปลี่ยนเช็ค (เช็ครับ)
Fixed Bug การเปลี่ยนเช็ค (เช็คจ่าย)
16-10-2013
เพิ่ม การพิมพ์บาร์โค๊ดลงในฟอร์มของระบบ
เพิ่ม การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติวงเงินลูกหนี้
10-10-2013
เพิ่มFilter ประวัติการซื้อ – ขาย
เพิ่ม Key Control(UP และ Down) ในหน้าจอรับเงิน POS
09-10-2013
เพิ่มรายงานสรุปภาษีขาย
Fixed ระบบค้นหาเอกสารยกเลิกมัดจำ จ่ายมัดจำ
Fixed รายงานยอดคงเหลือสินค้า แสดงมูลค่าเข้า (กรณียอดคงเหลือ เป็น 0)
เพิ่ม Process รับจ่ายเช็คจากฉบับเดิม
06-08-2013
Update SML POS
01-08-2013
Update SML TomYumGoong
Fixed Bug รับคืนสินค้า ดึงราคาขายและสามารถบันทึกยอดรับคืนได้
Fixed Bug รายงานตรวจสอบยอดวงเงิน
เพิ่มOption ให้ขายสินค้าชุดใน POS
31-07-2013
Update SML TomYumGoong
Fixed Bugแก้ไขการรียงเมนูสินค้า
Fixed Bugระบบปิดโต๊ะ ที่ยกเลิกรายการอาหารทุกรายการ
26-07-2013
Update SML POS
21-07-2013
เพิ่ม รูปแบบใบเสร็๋จแบบที่ 11
เพิ่ม การกำหนดค่าเริ่มต้นประเภทภาษีและอัตราภาษีของลูกหนี้และเจ้าหนี้
12-07-2013
เพิ่ม ระบบตรวจสอบสถานะเครดิต
27-06-2013
เพิ่ม Process การคำณวนยอดวางบิลก่อนบันทึกข้อมูล
เพิ่ม การกำหนดค่าเริ่มต้น พนักงานขายในการทำรายการสั่งขาย โดยดึงข้อมูลการการกำหนดรายละเอียดลูกค้า
25-06-2013
Fixed Bug Process การรับเงินล่วงหน้า คืนเงินล่วงหน้า
เพิ่ม การตรวจสอบเอกสารอ้างอิงในการออกใบกำกับภาษีอย่างเต็มออกแทน
เพิ่ม กำหนดค่าเริ่มต้นซื้อ-ขาย อัตราภาษีศูนย์
19-06-2013
เพิ่ม รูปแบบใบเสร็จ 9 และ 10
เพิ่ม เวลาในการปรับปรุงสินค้าที่ไม่มีการตรวจนับ แต่มียอดคงเหลือให้เป็นศูนย์
29-05-2013
เพิ่ม ระบบกำหนดราคาสินค้าชุด
29-05-2013
เพิ่ม ระบบล๊อคเอกสารเพื่อป้องกันการแก้ไข
26-04-2013
Update SML POS
24-04-2013
เพิ่ม ระบบเก็บประวัติการพิมพ์
Fixed Bug ระบบคำณวนภาษีสินค้าอัตราภาษีศูนย์
เพิ่ม ระบบขายเชื่อ(หน้าร้าน)
10-04-2013
เพิ่ม กำหนดรูปแบบการค้นหา แบบกำหนด ค่าเริ่มต้นการเรียงเอกสาร
Update SML POS
03-04-2013
เพิ่ม Search Level Control ในหน้าจอ POS
15-03-2013
Update SML POS
15-03-2013
เพิ่ม ระบบบาร์โค๊ด จากเครื่องชั่งน้ำหนัก
Fixed Bug Fast Report Import Process
03-03-2013
เพิ่ม เก็บราคากลางเข้าไปในรายการขาย (POS)
03-03-2013
เพิ่ม ใช้ราคากลางในการพิมพ์บาร์โค๊ดด้วยเครื่องพิมพ์ทั่วไป
27-02-2013
เพิ่ม ระบบดึงรูปภาพในแบบฟอร์ม
26-02-2013
Fixed Bug Process ระบบจ่ายล่วงหน้า ระบบรับล่วงหน้า
20-02-2013
เพิ่ม ระบบตัดแต้มสะสม
เพิ่ม วันที่โอนเงิน
20-02-2013
Fixed Bug Process สถานะบัตรเครดิต
19-02-2013
เพิ่ม Fast Report Preview and Design Mode
13-02-2013
เพิ่ม Option ไม่คำนวณต้นทุนย้อนหลังกรณีสินค้าติดลบ
Fixed Bug ระบบ process serial กรณี serial ที่มาจากการตรวจนับ จะไม่ทำการ gen เข้าระบบให้
11-02-2013
Fixed Bug ยอดคงเหลือคูปอง
29-01-2013
Update SML Account
29-01-2013
เพิ่ม Drug Interaction (SML Pos Medical)
29-01-2013
เพิ่ม Android Customer Display
22-01-2013
Update Program SML POS
21-01-2013
Fixed Bug Script การปรับยอดคงเหลือสินค้าให้เป็น 0
17-01-2013
เพิ่ม การแสดงผลด้วยจอ Customer Display
15-01-2013
Fixed Bug ระบบพิมพ์ใบยกเลิกสั่งอาหาร (Tomyumgoong)
เพิ่ม รายงานใบสังขายสินค้าที่ค้างส่ง-ตามลูกค้า
11-01-2013
Fixed Bug SML FastReport Engine
10-01-2013
Fixed Bug ระบบเงินมัดจำ
07-01-2013
Fixed Bug ระบบนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งาน
04-01-2013
Fixed Bug เช็คบิลร้านอาหาร กรณีเลือก Option เลือกลูกค้าก่อนทำการขาย แล้วโปรแกรมหยุดทำงาน
Fixed Bug รายงานใบเสนอซื้อ, ยกเลิกใบเสนอซื้อ, อนุมัติใบเสนอซื้อ, สถานะใบเสนอซื้อ, ใบสั่งขาย, ยกเลิกใบสั่งขาย, อนุมัติใบสั่งขาย, สถานะใบสั่งขาย, สั่งซื้อสั่งจอง, ยกเลิกสั่งซื้อสั่งจอง, อนุมัติสั่งซื้อสั่งจอง, สถานะสั่งซื้อสั่งจอง, เสนอราคา, ยกเลิกเสนอราคา, อนุมัติเสนอราคา, สถานะใบเสนอราคา
Fixed Bug การบันทึกปรับปรุงสินค้า/วัตถุดิบ (ขาด)
03-01-2013
เพิ่ม ระบบดึงราคาซื้อ และราคาซื้อล่าสุด
Fixed Bug แสดงรายการอ้างอิงทะเบียนบัตรเครดิต
Fixed Bug บันทึกขึ้นเงินบัตรเครดิต กรณีเลือกบัตรเครดิตแล้วไม่พบรายการ
Personalised Football Shirts United Kingdom Cheap Football Shirts shop:https://www.cheapfootballshirtsvips.co.uk/ Printing
Spoiler: Most of them https://www.cheapfootballshirtsvips.co.uk/ are big purple shirts. You’ll additionally be capable of customise your staff soccer shirts by printing issues like corporate sponsors, names, logos and more, so your team look skilled from the minute they step out the buy cheap football kits changing room. Fabricated from sturdy fabrics with ventilation in mind our soccer shirts will maintain your group wanting great game after game. Offering an athletic match for a sculpted look, the VO2 Performance Match Football Shirt is the Real Madrid Home Football Shirt 2018/2019 professional selection for striking workforce put on.
Don’t let your video games go you Real Madrid 3rd Away Football Shirt 2018/2019 by without your custom Football t-shirts & customized shirts. Among such one is Customized Glam Woman model that present big selection of options for ladies football T-shirts, customized women football shirts and hoodies Real Madrid Away Football Shirt 2018/2019 even. SOCCER followers will have the ability to create their own customized kits at Nike Town. We now have a huge number of cheap Barcelona football shirts colors and styles with totally different materials and variations in football shirts, so take a second to seek out what most Barcelona Home Football Shirt 2018/2019 closely fits your group needs and specs.
We create the soccer designs. The design was printed completely Barcelona Away Football Shirt 2018/2019 on our shirts. With four totally different custom football shirt options and Atlético de Madrid football shirts a full range of junior and grownup sizes, VO2 have all the things it’s worthwhile to create fantastic looking kits for every type of the beautiful sport. Our workforce can even assist with your football shirts and different Atlético de Madrid Home Football Shirt 2018/2019 custom attire with FREE design help.
We’re happy with the amount of options you’ve at your cheap Bayern Munich football shirts disposal with our ‘design your own’ instrument, however we’re additionally dedicated to providing quality grownup football uniforms which are each snug and durable. I’ve tried factories in each Thailand cheap premier league football kits and China to manufacture sportswear, fitness clothing and soccer shirts for my on-line cheap arsenal shirt store and profitable brand.